SBF

SBF je členom Medzinárodnej boxerskej asociácie AIBA a Európskej boxerskej konfederácie EUBC. SBF a každý člen SBF musí dodržiavať a rešpektovať Stanovy AIBA, Smernice AIBA, Technické a súťažné pravidlá priebežne vydávané AIBA -ou, AIBA etický kódex, AIBA disciplinárny kódex, procesné pravidlá, pravidlá Svetového antidopingového programu, Antidopingový kódex AIBA a iné predpisy AIBA.

Poslaním a úlohami SBF je najmä:
a) organizovať a zabezpečovať rozvoj základného, výkonnostného a vrcholového boxu v SR, k čomu využíva najmä aktivitu svojich členov, a TJ , ŠK a OB ako pridružených organizácií,
b) určovať po dohode s TJ, ŠK a OB štruktúru súťaží, zostavovať športové kalendáre a organizovať celoštátne súťaže a podujatia,
c) zabezpečovať registráciu boxerov, viesť evidenciu a štatistiku členskej základne, evidenciu TJ, ŠK a OB,
d) zabezpečovať štátnu športovú reprezentáciu a medzinárodné športové styky,
e) organizovať a zabezpečovať medzinárodné a iné významné podujatia v SR,
f) zabezpečovať školenie odborníkov,
g) zabezpečovať propagáciu a popularizáciu boxu

Slovenská boxerská federácia

IČO: 31744621
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 5,00 €

Štatutárny orgán:

prezident@sbf.sk
Kontrolór:
Vlkolínsky Peter, pvlkolinsky@gmail.com

Kontaktné údaje
Sídlo
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10
82102 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa
E-mail
sbf@sbf.sk

Bankové účty
SK63 0200 0000 0017 8550 5555
SK55 0200 0000 0018 0489 4059