Pridruženie klubu k SBF

Žiadosť o pridruženie k SBF môže byť akceptovaná a predložená k schváleniu Výkonným výborom SBF až po splnení nižšie uvedených podmienok:

  • žiadateľ predloží fotokópiu Stanov (schválených MV SR) a riadne vyplnenú Žiadosť o pridruženie k SBF s podpismi a pečiatkou
  • žiadateľ predloží originál Registračných formulárov alebo vykoná registráciu elektronicky (https://sbf.sk/registracia-clena-sbf/) aj so všetkými povinnými prílohami k registrácii minimálne troch nových členov, pričom jeden z nich musí byť kvalifikovaný tréner boxu
  • žiadateľ uvedie údaje kvalifikovaného trénera na odvetvie box (meno a priezvisko, kvalifikačný stupeň, dátum vykonania skúšky, číslo dokladu, meno a priezvisko osoby, ktorá osvedčenie vydala a názov vzdelávacieho zariadenia)
  • uvedie presný názov občianskeho združenia, IČO, adresu sídla (ilica, číslo, PSČ, obec, okres), e-mailový a telefonický kontakt na trénerov a štatutárny orgán