Prestup / hosťovanie

O prestup/hosťovanie môže požiadať športovec v prestupových termínoch len do jedného športového klubu. Športovec môže hlásiť prestup do iného klubu len vtedy, ak je za svoj materský klub – oddiel registrovaný minimálne 6 mesiacov.

  • žiadosť o prestup alebo hosťovanie sa podáva v obdobiach 1. – 14. dňa v príslušnom prestupovom mesiaci (01.01. – 14.01., 01.05. – 14.05., 01.09. – 14.09. kalendárneho roka)
  • športovec môže hlásiť prestup do iného klubu len vtedy, ak je za svoj materský klub – oddiel registrovaný minimálne 6 mesiacov
  • žiadosť o prestup, hosťovanie predkladá športovec, na vyplnenom formulári SBF „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti.“ Formulár musí byť vyplnený čitateľne (paličkovým písmom) bez opráv a škrtaní s vlastnoručným podpisom športovca (zákonného zástupcu), a dátumom
  • vyplnený formulár žiadosti musí obsahovať už aj potvrdený súhlas materského klubu s prestupom, opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu materského klubu
  • k formuláru Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti je potrebné priložiť: Záznam o stretnutiach boxera (registračka) a doklad o zaplatení poplatku SBF za prestup, hosťovanie (5 EUR – SK55 0200 0000 0018 0489 4059)