Kontrolná komisia SBF

predseda:  JUDr. Albin Lancz

podpredseda: Bc. Attila Ürge

člen:  Dušan Vaňo

Výročná správa o činnosti kontrolóra pre VZ SBF za rok 2019