Dokumenty SBF

Disciplinárny poriadok SBF

Podmienky k pridruženiu k SBF

Potvrdenie dievčatá

Potvrdenie ženy

Pozvánka k VZ SBF – 8.7.2017

Prezenčná listina VZ SBF – hostia, 8.7.2017

Prezenčná listina VZ SBF – 8.7.2017

Priebežné vyúčtovanie dotácie

Propozície Prípravné stretnutia SBF

Propozície Majstrovstiev SR

Propozície Medzinárodnej ligy boxu

Propozície Slovenskej ligy boxu

Registračný a prestupový poriadok SBF

Registračný formulár

Stanovy SBF

Správa audítora 2016

Správa audítora 2017

Správa o hospodárení SBF 2016

Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly

Smernica k opravám nesprávneho zaúčtovania a k opravám chýb zostatkov na účtoch hlavnej knihy k 1.1.2017

Smernica o automobile SBF

Smernica o používaní štátnych symbolov

Smernica o štarte boxerov v zahraničí

Smernica o štatúte reprezentanta

Smernica o vyznamenaniach, tituloch a uznaniach SBF

Smernica poskytovania príspevkov vybraným členom SBF

Súpiska

Súťažný poriadok boxu

Športový kalendár SBF pre rok 2021

Účtovná závierka 2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Zoznam športovcov – talentovaná mládež

Zmluva B-TAX s.r.o.

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ SR

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti športu

Zmluva o poskytnutí dotácie UV SR

Zmluva o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu 2017

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu 2017

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu na rok 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v r.oku 2021

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2018

Zmluva o zabezpečovaní reprezentácie

Zmluva o spolupráci

Zmluva pracovná GS SBF

Žiadosť o pridruženie k SBF

Žiadosť o vystavenie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxera (registračky)

Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti