Dokumenty SBF

Disciplinárny poriadok SBF 2018

Ohlásenie prestupu, hosťovania

Podmienky k pridruženiu k SBF

Potvrdenie dievčatá

Potvrdenie ženy

Pozvánka k VZ SBF – 8.7.2017

Pracovná zmluva GS SBF – Ing. Rapčanová

Prestupový poriadok SBF

Prezenčná listina VZ SBF – hostia, 8.7.2017

Prezenčná listina VZ SBF – 8.7.2017

Priebežné vyúčtovanie dotácie

Propozície Prípravné stretnutia SBF 2019

Propozície Majstrovstiev SR 2019 – aktualizované 10/2019

Propozície Medzinárodnej ligy boxu 2019 – aktualizované 10/2019

Propozície II. SLB 2019 – aktualizované 10/2019

Registračný formulár – aktualizovaný 2019

Registračný poriadok SBF – aktualizované 10/2019

Stanovy SBF

Správa audítora 2016

Správa audítora 2017

Správa o hospodárení SBF 2016

Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly

Smernica k opravám nesprávneho zaúčtovania a k opravám chýb zostatkov na účtoch hlavnej knihy k 1.1.2017

Smernica o automobile SBF

Smernica o centralnom registri boxerov

Smernica o používaní štátnych symbolov

Smernica o štarte boxerov v zahraničí

Smernica o štatúte reprezentanta

Smernica o vyznamenaniach, tituloch a uznaniach SBF

Smernica poskytovania príspevkov vybraným členom SBF

Súpiska

Súťažný poriadok boxu 2019 – aktualizovaný 10/2019

Športový kalendár SBF pre rok 2019

Účtovná závierka 2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Zoznam športovcov – talentovaná mládež

Zoznam členov SBF k 31.1.2018

Zmluva B-TAX s.r.o.

Zmluva o platení členského príspevku KŠZ SR

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti športu

Zmluva o poskytnutí dotácie UV SR

Zmluva o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu 2017

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu 2017

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu na rok 2018

Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2018

Zmluva o zabezpečovaní reprezentácie

zmluva o spolupráci ABC Malacky

Žiadosť o pridruženie k SBF

Žiadosť o vystavenie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxera (registračky)