Registrácia člena SBF

Registrácia člena SBF
Informácie o členovi SBF
Adresa pre doručenie registračného preukazu

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Týmto vyhlasujem, že som
iný kontaktný šport a budem sa venovať výhradne olympijskému boxu. V prípade, že opäť vystúpim v inom bojovom športe, som si vedomý okamžitého zrušenia mojej registrácie v SBF a zákazu športovej činnosti v rámci SBF.
Súhlas
Slovenská boxerská federácia, Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, IČO: 31744621 (ďalej len "SBF") na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na registračnom formulári za účelom mojej jedinečnej registrácie v Matričnom zozname SBF, ktorého prevádzkovateľom je SBF, pre výlučne vnútorné potreby SBF, na dobu mojej registrácie v SBF. Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas SBF, aby zverejnila moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, registračné číslo, na účel verejného overenia mojej identity na dobu môjho členstva v SBF. Zároveň udeľujem SBF súhlas na spracúvanie, vrátane zverejnenia, mojich osobných údajov v rozsahu a na účely podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, osobitne podľa § 79 a nasl. SBF môže poskytnúť moje osobné údaje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR(ďalej len „Ministerstvo“) v zmysle § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. SBF sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Som si vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, o ktorých som bol poučený. Som si vedomý, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, najmä ak SBF alebo Ministerstvo poruší svoje povinnosti týkajúce sa ochrany a bezpečnosti osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odvolanie súhlasu však môže viesť k zrušeniu mojej registrácie v SBF.