Registrácia člena SBF

O členstvo v SBF môže žiadať fyzická osoba prostredníctvom Registračného formuláru člena SBF a jeho povinných príloh alebo elektronicky https://sbf.sk/registracia-clena-sbf/.

Formulár obsahuje základné osobné údaje o registrovanej osobe, základné informácie o pridruženom klube SBF, súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov a prehlásením o iných kontaktných športoch.

K podaniu žiadosti o registráciu je potrebné do Registračného formuláru člena SBF:

  • čitateľne vyplniť osobné údaje registrovanej osoby
  • čitateľne vyplniť údaje o pridruženom klube s presným názvom a podpisom štatutára, prípadne pečiatkou klubu
  • priložiť doklad o úhrade členského príspevku pre daný rok
  • priložiť doklad o úhrade Záznamu o stretnutiach boxera (iba športovci)
  • priložiť fotografiu o rozmere 30 x 35 mm (iba športovci)
  • priložiť fotokópiu dokladu s dátumom narodenia (napr. kartička poistenca, občiansky preukaz a pod.)
  • vlastnoručne podpísať (v prípade osoby do 18 rokov aj zákonným zástupcom)
  • doručiť formulár aj s povinnými prílohami predsedovi ŠTaMK SBF alebo zaslať na adresu federácie

Úhrady poplatkov je potrebné vykonať na účet SBF ( SK55 0200 0000 0018 0489 4059).

Výška členského ročného príspevku = 5,00 EUR

Výška poplatku za Záznam o str.boxera „registračky“ = 5,00 EUR

Celý proces registrácie člena je možné vykonať aj elektronicky tu: