Slovenská liga boxu 2023

V diskusii na Valnom zhromaždení SBF boli navrhnuté zmeny na systém Slovenskej ligy boxu 2023, ktoré boli po schválení ŠTaMK SBF zapracované do súťažných dokumentov. Zmeny boli následne schválené VV, tak si ich podrobne predstavíme, aby boli všetci v obraze:

– Boxeri budú párovaní tak, aby sa spolu stretli, čo najviac vyrovnaní borci z hľadiska počtu vybojovaných zápasov. Pokiaľ športovec súťažne vykonával iný bojový kontaktný šport, predtým ako začal súťažiť v boxe, je povinný nahlásiť aj počet vybojovaných stretnutí v inom bojovom športe.

– Športovci sú na podujatie nahlásení prostredníctvom klubov SBF cez webovú stránku SBF po výzvach ŠTaMK SBF (od pondelka do stredy 23:59 hod.) a budú rozdelení do dvoch skupín: 0-19 a 20 a viac stretnutí.

– počas štvrtka pred podujatím, poverený člen ŠTaMK SBF zverejní predbežný program turnaja SLB, kontakty trénerov ako aj zoznam nahlásených športovcov bez súpera.

– jednotlivé stretnutia (dvojice) sú zostavené povereným členom ŠTaMK SBF, pričom je zohľadnený počet vybojovaných stretnutí jednotlivých športovcov podľa  záznamu o stretnutiach boxera. Športovci (0-19 zápasov) automaticky môžu byť spojený do dvojice športovci tak, aby rozdiel medzi vybojovanými stretnutiami športovcov nebol vyšší ako 6.

– v prípade nesúhlasu so štartom svojho zverenca, ochorenia alebo akejkoľvek neúčasti nahláseného športovca je povinný zodpovedný tréner klubu SBF bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť e-mailom poverenému členovi ŠTaMK SBF.

– v prípade záujmu štartu svojho zverenca zo zoznamu bez súpera so súperom, ktorý je taktiež v zozname bez súpera, v tej istej rodovej a vekovej kategórii je možné po dohode trénerov doplniť dvojicu do programu, avšak iba s rozdielom jednej hmotnostnej kategórie medzi boxermi. Dohodnuté stretnutie medzi trénermi je potrebné ohlásiť ŠTaMK SBF s uvedenými menami športovcov, klubovou príslušnosťou a hmotnostnou kategóriou. ŠTaMK SBF v prípade správnosti údajov, stretnutie doplní do programu.

– vopred nenahlásený športovec nebude zaradený do programu.

– v prípade, že bude v jednej hmotnostnej kategórii (nad 20 zápasov) nepárny počet športovcov, poverený člen ŠTaMK zohľadní klubovú príslušnosť a športovcov rozlosuje programu. Športovec, ktorý zostane bez prideleného súpera, zostáva v pozícii náhradníka, pre prípad, že odstúpi z turnaja športovec vyžrebovaný. V prípade, že takýto športovec zostane bez súpera, nebudú mu pridelené žiadne body.

– športovec v pozícii náhradníka bude zaradený do zoznamu „bez súpera“ a má možnosť zmeny hmotnostnej kategórie a dohodnúť si stretnutie v inej hmotnostnej kategórii so športovcom zo zoznamu „bez súpera.“

– športovec, ktorý je nahlásený v hmotnostnej kategórii sám bude oslovený s možnosťou zmeny hmotnostnej kategórie alebo preradený do zoznamu športovcov bez súpera.

– v prípade, že boxer (20 a viac zápasov) po vyžrebovaní nesplní na vážení hmotnostný limit, v mieste turnaja mu nebude umožnená zmena hmot. kategórie a nezískava žiadne body. Nebude zaradený do žiadnych zoznamov turnaja.

Dvojdňové turnaje SLB budú žrebované na mieste podujatia s vopred nahlásenými športovcami do postupových pavúkov pre 4 boxerov.

– V prípade, že sa v jednej hmotnostnej kategórii nachádza viac ako 4 športovci, títo budú rozdelení do dvoch (prípadne viacerých) skupín, pričom sa zohľadní klubová príslušnosť.

– Počet štartujúcich boxerov/boxeriek v jednej – tej istej vekovej, rodovej a hmotnostnej kategórii zo strany športového klubu SBF nie je obmedzený.

– Program stretnutí je zostavený podľa vyžrebovania, ktoré zostaví poverený člen ŠTaMK SBF. Program podujatia sa začína najmladšou vekovou kategóriou v najnižšej hmotnostnej kategórii. Vekové kategórie sa budú striedať rodovo.

– Turnaj sa boxuje podľa vyžrebovania a postupového pavúka. V nedeľnom programe boxujú proti sebe víťazi prvého dňa a porazení z prvého dňa turnaja.

– Športovcom budú pre materské kluby udelené body iba za vybojované stretnutia. Za umiestnenie v pavúku sa žiadne body navyše neudeľujú.