Povolenie k štartu

Povolenie k štartu vystavuje po splnení podmienok Súťažného poriadku boxu (článok 4) Športovo-technická a matričná komisia SBF a môže byť:

povolenie k štartu pre športovca

vystavuje sa po žiadosti športovca (k ŠTaMK SBF), kde uvedie klub, za ktorý chce štartovať (hosťovanie) v zahraničí, ako aj dobu počas ktorej žiada štart v zahraničí povoliť

povolenie k štartu pre klub

  • žiadosť klub posiela na ŠTaMK SBF
  • v žiadosti klub SBF uvedie presný termín, miesto konania, názov podujatia a názov usporiadateľa podujatia
  • ŠTaMK SBF vystaví povolenie najneskôr tri dni pred začiatkom podujatia a zašle prostredníctvom e-mailu v elektronickej podobe žiadateľovi ako aj príslušnému národnému zväzu krajiny, kam klub SBF žiada povolenie k štartu
  • Klub SBF, ktorému bude vystavené povolenie, do troch dní od ukončenia podujatia zašle ŠTaMK SBF písomnú správu o priebehu podujatia s presnými výsledkami všetkých športovcov