Valné zhromaždenie SBF 2019

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie Slovenskej Boxerskej Federácie, ktoré sa uskutoční dňa

24. marca 2019 o 09:00 hod.

MŠH Mierové námestie 94/61, Dubnica nad Váhom

Program:

 1. Privítanie
 2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku
 3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie
 5. Schvaľovanie programu
 6. Dodatočné prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2016
 7. Dodatočné prerokovanie doplnenej výročnej správy za účtovné obdobie 2017 
 8. Schválenie účtovej závierky za rok 2018
 9. Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2018 
 10. Správa kontrolnej komisie za rok 2018
 11. Schválenie rozpočtu SBF na rok 2019
 12. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2018 
 13. Návrh na zmenu Stanov SBF s doplnením Smernice o elektrickom hlasovaní Per rollam
 14. Voľba predsedu a členov KK SBF
 15. Diskusia
 16. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení
 17. Záver

Diskusia bude umožnená ku každému bodu programu.

Kluby s jedným hlasom rozhodujúcim:

 1. 1.BRATISLAVSKÁ BOXERŇA, Znievska 17, 851 06 Bratislava
 2. ALPHA BOXING CLUB MALACKY, Cesta mládeže 2102/26, 901 01 Malacky
 3. ALEX GYM POPRAD, Šrobárova 2682/40, 058 01 Poprad
 4. BOXING CLUB DUBNICA NAD VÁHOM, Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
 5. BOXING CLUB GALANTA, ulica kpt. Nálepku 737, 924 01 Galanta
 6. BOXING CLUB HOLÍČ, Sv. Anny 449/1, 908 51 Holíč
 7. BOX CLUB ROYAL GALANTA, Železničiarska 1441/52, 924 01 Galanta
 8. BOXING CLUB – ROBOTNÍCKA TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MALACKY, 1. Mája 108, 901 01 Malacky
 9. BOX CLUB RUŽINOV 821, Šándorova 1, 821 03 Bratislava
 10. BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA, Hradská 5/C, 821 07 Bratislava
 11. BOX CLUB SPARTAN PREŠOV, Obrancov mieru 3, 080 01 Prešov
 12. BOX CLUB STAVBÁR NITRA, Chrenovská 16, 949 01 Nitra
 13. BOX CLUB TRIEBEĽ, Hlavná 199/107, 029 41 Klin
 14. BC TVRDÁ PÄSŤ GALANTA, Štúrova 974/1, 924 01 Galanta
 15. BOXING CLUB VEĽKÉ KOZMÁLOVCE, Veľké Kozmálovce 249, 935 21
 1. BOXING CLUB VEĽKÉ LEVÁRE, Štefánikova 184, 908 73 Veľké Leváre
 2. BOXING CLUB VEĽKÉ ÚĽANY, Piesková 1380/40, 925 22 Veľké Úľany
 3. BOX CLUB ZLATÉ MORAVCE, Zahradnícka 1418/16, 953 01 Zlaté Moravce
 4. BOX CLUB POVAŽAN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, M.R.Štefánika 26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 5. BOX CLUB LEVICE, Okružná 3, 934 01 Levice
 6. BEST BOXING CLUB, nám. Jána Kostru 1, 841 08 Bratislava
 7. BOJOVÉ ŠPORTY RUBÁŇ, Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň
 8. BOX TEAM LEGENDS, Andrusovova 8, 851 01 Bratislava
 9. BOXERSKÝ KLUB SM, Sadova 1113/62, 093 03 Vranov nad Topľou
 10. BOXING ACADEMY TRNAVA, Špačínska 111, 917 01 Trnava
 11. BOXING CLUB SFG, Halenárska 10, 917 01 Trnava
 12. GENKIKAN BOX ACADEMY, Moyzesova 1826/28, 940 02 Nové Zámky
 13. KO BOX CLUB GALANTA, Matičná 1035/13, 924 01 Galanta
 14. KOŠICKÝ BOX KLUB, Piešťanská 45, 040 11 Košice
 15. LINKA BOX DUNAJSKÁ LUŽNÁ, Zámočnícka 74/20, 900 42 Dunajská Lužná
 16. MESTSKÝ BOXERSKÝ KLUB GIRALTOVCE, SNP 290/1, 087 01 Giraltovce
 17. POCZ BOXING TEAM ZLATÉ KLASY, Hlavná 242, 930 39 Zlaté Klasy – Rastice
 18. PRO BOX TEAM NITRA, Horná Domovina 618, 951 42 Zbehy
 19. SHAJTAR GYM ZVOLEN, M. Rázusa 2203/52, 960 01 Zvolen
 20. RK BOX, M.R. Štefánika 2432/1, 034 01 Ružomberok
 21. ŠPORTOVÝ KLUB MIKO FIT-BOX, Partizánska 830/66, 067 83 Kamenica nad Cirochou
 22. ŠK ZÁHORÁK SKALICA, Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica
 23. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU JD STROPKOV, Hlavná 1652/46, 091 01 Stropkov
 24. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU MICHAL FRANEK, Stavbárska 3928/10, 036 01 Martin
 25. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK KOMÁRNO, Športová 1, 945 01 Komárno
 26. ŠPORTOVÝ KLUB KICKBOX A BOXU BANSKÁ BYSTRICA, Vychylovka 359 023 05 Nová Bystrica
 27. ŠKOLA BOXU LEVICE, Ul. sv. Michala 2711/42, 934 01 Levice
 28. ŠPORTOVÁ AKADÉMIA BOXU NITRA, Čakajovce 392, 951 43
 29. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOX KLUB ŽDAŇA, Ždaňa 257, 044 11 Ždaňa
 30. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPILIPO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, E.M.Soltesovej 7/7, 052 01 Spišská Nová Ves
 31. TKÁČ BOX TEAM, Pod Rožkami 18, 044 31 Družstevná pri Hornáde
 32. UNDERGROUND BOXING CLUB, Bojnická 7694/ 23, 831 04 Bratislava

Kluby s dvomi hlasmi rozhodujúcimi:

 1. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB VRANOV NAD TOPĽOU, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
 2. ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA, Záporošská 8, 851 01 Bratislava

Váš klub je na Valnom zhromaždení v zmysle Stanov SBF zastúpený delegátom s jedným hlasom rozhodujúcim, v prípade klubu s dvomi hlasmi rozhodujúcimi je potrebná účasť dvoch delegátov. Zastúpenie na základe plnej moci sa nepripúšťa.

Delegátom podľa čl. 17 ods.3 môže byť iba delegát so zaplateným členským poplatkom SBF pre rok 2019. Pri prezentácii delegáti predložia poverenie na zastupovanie so všetkými právami a povinnosťami delegáta na VZ SBF 2019.

Ing. Mária Rapčanová, GS SBF