Komisie

Komisie SBF pôsobia ako odborné, administratívne, poradné a/alebo kontrolné orgány. Funkčnú náplň a právomoc komisií schvaľuje VV SBF vo forme Organizačného poriadku SBF a štatútov jednotlivých komisií.

Odborné komisie SBF predstavujú:
– trénersko-metodická komisia (TMK),
– komisia rozhodcov (KR),
– zdravotná komisia (ZK),
– disciplinárna komisia (DK),
– etická komisia (EK)
– športovo-technická a matričná komisia (ŠTaMK SBF),
– komisia ženského boxu (KŽB)
– kontrolná komisia (KK),
– komisia pre prípravu VZ a volieb (KPVZV),
– antidopingová komisia (AK)