VZ SBF 30.6.2018

Zápisnica VZ SBF 30.6.2018

Príloha č. 1: Prezenčná listina delegátov a hostí

Príloha č. 2: Účtovná závierka za rok 2017 a Výročná správa SBF

Príloha č. 3: Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2016

Príloha č. 4: Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2017

Príloha č. 5: Rozpočet SBF na rok 2018

Príloha č. 6: Správa Návrhovej a Mandátovej komisie