Pozvánka k Valnému zhromaždeniu SBF 2018

P O Z V Á N K A

na Valné zhromaždenie Slovenskej Boxerskej Federácie,

ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2018 o 10:00 hod.

Event Hotel Kaskády, Únovce 504, 924 01, Galanta

 

Program:

1. Privítanie

2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku

3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie

5. Schvaľovanie programu

6. Schválenie účtovej závierky za rok 2017

7. Výročná správa SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF)

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2016

9. Správa kontrolnej komisie za rok 2017

10. Schválenie rozpočtu na rok 2018

11. Prehlaď plnenia povinnosti SBF

12. Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy na 1 rok

13. Schválenie člena VV Mgr. Patrika Hrbeka na základe kooptácie

14. Schválenie člena DK Mgr. Michala Sádovského a Mgr. Jozefa Hrina na základe kooptácie

15. Diskusia

16. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení

17. Záver

Diskusia bude umožnená ku každému bodu programu.

 

Kluby s jedným hlasom rozhodujúcim:

1. ALPHA BOXING CLUB MALACKY, Cesta mládeže 2102/26, 901 01 Malacky

2. BOXING CLUB DUBNICA NAD VÁHOM, Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom

3. BOXING CLUB GALANTA, ulica kpt. Nálepku 737, 924 01 Galanta

4. BOX CLUB GLOBAL VÝCHOD, Juh 1064/51, 093 01 Vranov nad Topľou

5. BOXING CLUB HOLÍČ, Sv. Anny 449/1, 908 51 Holíč

6. BOX CLUB LEVICE, Okružná 3, 934 01 Levice

7. BOX CLUB ROYAL GALANTA, Železničiarska 1441/52, 924 01 Galanta

8. BOXING CLUB – ROBOTNÍCKA TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MALACKY, 1. Mája 108, 901 01 Malacky

9. BOX CLUB RUŽINOV 821, Šándorova 1, 821 03 Bratislava

10. BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA, Hradská 5/C, 821 07 Bratislava

11. BOX CLUB SPARTAN PREŠOV, Obrancov mieru 3, 080 01 Prešov

12. BOX CLUB STAVBÁR NITRA, Chrenovská 16, 949 01 Nitra

13. BC TVRDÁ PÄSŤ GALANTA, Štúrova 974/1, 924 01 Galanta

14. BOXING CLUB VEĽKÉ LEVÁRE, Štefánikova 184, 908 73 Veľké Leváre

15. BOXING CLUB VEĽKÉ ÚĽANY, Piesková 1380/40, 925 22 Veľké Úľany

16. BOX CLUB ZLATÉ MORAVCE, Zahradnícka 1418/16, 953 01 Zlaté Moravce

17. BOX CLUB POVAŽAN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, M.R.Štefánika 26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

18. BEST BOXING CLUB, nám. Jána Kostru 1, 841 08 Bratislava

19. BOJOVÉ ŠPORTY RUBÁŇ, Rúbaň 138, 941 36 Rúbaň

20. BOX KLUB AIRCRAFT, Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava

21. BOXING ACADEMY TRNAVA, Špačínska 111, 917 01 Trnava

22. BOXING CLUB SFG, Halenárska 10, 917 01 Trnava

23. KO BOX CLUB GALANTA, Matičná 1035/13, 924 01 Galanta

24. KOŠICKÝ BOX KLUB, Piešťanská 45, 040 11 Košice

25. MESTSKÝ BOXERSKÝ KLUB GIRALTOVCE, SNP 290/1, 087 01 Giraltovce

26. POCZ BOXING TEAM ZLATÉ KLASY, Hlavná 242, 930 39 Zlaté Klasy – Rastice

27. RK BOX, M.R. Štefánika 2432/1, 034 01 Ružomberok

28. ŠPORTOVÝ KLUB MIKO FIT-BOX, Partizánska 830/66, 067 83 Kamenica nad Cirochou

29. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU JD STROPKOV, Hlavná 1652/46, 091 01 Stropkov

30. ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK KOMÁRNO, Športová 1, 945 01 Komárno

31. ŠKOLA BOXU LEVICE, Ul. sv. Michala 2711/42, 934 01 Levice

32. ŠPORTOVÁ AKADÉMIA BOXU NITRA, Čakajovce 392, 951 43

33. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOX KLUB ŽDAŇA, Ždaňa 257, 044 11 Ždaňa

34. TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPILIPO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, E.M.Soltesovej 7/7, 052 01 Spišská Nová Ves

35. TKÁČ BOX TEAM, Pod Rožkami 18, 044 31 Družstevná pri Hornáde

 

Kluby s dvomi hlasmi rozhodujúcimi:

1. MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB VRANOV NAD TOPĽOU, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

2. ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA, Záporošská 8, 851 01 Bratislava

 

Váš klub je na Valnom zhromaždení v zmysle Stanov SBF zastúpený delegátom s jedným hlasom rozhodujúcim, v prípade klubu s dvomi hlasmi rozhodujúcimi je potrebná účasť dvoch delegátov. Zastúpenie na základe plnej moci sa nepripúšťa. Delegátom podľa čl. 17 ods.3 môže byť iba delegát so zaplateným členským poplatkom SBF pre rok 2018. Pri prezentácii delegáti predložia poverenie na zastupovanie so všetkými právami a povinnosťami delegáta na VZ SBF 2017.

 

Rokovací poriadok nájdete tu:

https://sbf.sk/wp-content/uploads/2018/05/ROKOVACÍ-PORIADOK-VZ-SBF-30_6_2018.pdf

 

 

Ing. Mária Rapčanová, GS SBF