Valné zhromaždenie Slovenskej Boxerskej Federácie

Dňa 4. marca 2017 o 12:00 hod sa uskutoční v Hotel City Galanta, Vajanského 10, 0404.

Program:
1. Privítanie
2. Schválenie pracovného predsedníctva (predsedajúci, zapisovateľ, overovatelia zápisnice)
3. Správa mandátovej komisie
4. Schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku
5. Voľba pracovných komisií (mandátová a volebná, návrhová)
6. Informácia mandátovej komisie o uznášania schopnosti k zmene Stanov SBF
7. Návrhy na zmeny a doplnky Stanov SBF
8. Voľba prezidenta SBF
9. Výsledok volieb – správa volebnej komisie a informácia mandátovej komisie
10. Voľby členov Výkonného výboru SBF
11. Výsledok volieb – správa volebnej komisie
12. Správa návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho schválenie
13. Záver

Diskusia bude umožnená ku každému bodu programu.

Kluby s hlasom rozhodujúcim:
1. 1.Bratislavská boxerňa
2. Alpha Boxing Club Malacky
3. Alex Gym Poprad
4. Best Boxing Club Devínska Nová Ves
5. Boxing Club Bulldog Sereď
6. Boxing Club Dubnica
7. Boxing Club Galanta
8. Boxing Club Global Východ
9. Boxing Club Guerrero Nitra
10. Boxing Club Holíč
11. Boxing Club Košice
12. Boxing Club KO Galanta
13. Boxing Club Levice
14. Boxing Club Rajcsányi Zlaté Klasy
15. Boxing Club Robotnícka telovýchovná jednota Malacky
16. Boxing Club Ružinov 821
17. Boxing Club Spartan Prešov
18. Boxing Club Stavbár Nitra
19. Boxing Club Triebeľ
20. Boxing Club Tvrdá Päsť Galanta
21. Boxing Club Veľké Kozmálovce
22. Boxing Club Veľké Leváre
23. Boxing Club Veľké Úľany
24. Boxing Club Nové Mesto nad Váhom
25. Boxing Club Power Trebišov
26. Boxing Club Zemplín Workout Michalovce
27. Body Line Boxing Topoľčany
28. Box Club Aircraft
29. Boxerský klub SM
30. Boxing Academy Trnava
31. Košický box klub
32. Mestský boxerský klub Giraltovce
33. Mestský Športový klub Vranov nad Topľou
34. Športový klub Miko fit box Kamenica nad Cirochou
35. Športový klub boxu JD Stropkov
36. Športový klub boxu Michal Franek
37. Športový klub boxu Spartak Komárno
38. Športový klub polície Bratislava
39. TJ Boxerský klub Ždaňa
40. Telovýchovná Jednota Spilipo Spišská Nová Ves
41. Tkáč Boxing Team
42. Unique Fight Club Nitra

Váš klub je na Valnom zhromaždení v zmysle Stanov SBF zastúpený delegátom s jedným hlasom rozhodujúcim. Upozorňujem, že zastúpenie na základe plnej moci sa nepripúšťa. Delegáti musia mať uhradený členský príspevok pre rok 2017 a pri prezentácii predložia poverenie na zastupovanie so všetkými právami a povinnosťami delegáta na VZ SBF 2017.

Generálny sekretár SBF

Ján Brandejs