SPRÁVA Z 2. MIMORIADNEHO KONGRESU AIBA

Služobná cesta sa uskutočnila na základe pozvánky zo strany prezidenta AIBA Dr. Chinga–Kuo Wu, jednalo sa o v poradí druhý mimoriadny kongres AIBA v roku 2016, po 1. mimoriadnom kongrese, ktorý sa konal dňa 1.6.2016. Prítomní za SBF Peter Vlkolinský, predseda Kontrolnej Komisie SBF, disponujúci hlasovacím právom a Radoslav Šimon, medzinárodný rozhodca AIBA.

29Program 2. mimoriadneho kongresu AIBA bol nasledovný:
1. Úvod, príhovor a predstavenie programu (výkonný riaditeľ AIBA, p. William Louis–Marie),
2. Úvodný prejav (prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu),
3. Schválenie pristúpenia nových členských federácií (p. Lic. Ricardo Contreras H., právny poradca vedenia AIBA),
4. Schválenie navrhovaných zmien Stanov AIBA (p. Serge Vittoz, právny riaditeľ AIBA),
5. Záverečné poznámky (prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu),
6. Rôzne.

K jednotlivým bodom:

1. Úvod, príhovor a predstavenie programu (výkonný riaditeľ AIBA, p. William Louis–Marie):
a. výkonný riaditeľ AIBA p. William Louis–Marie privítal prítomných zástupcov národných federácií, ktorí sa zúčastnili na 2. mimoriadnom kongrese AIBA a predstavil jeho program,

2. Úvodný prejav (prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu):
a. Prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu v rámci svojho prejavu vysvetlil príčiny uskutočnených organizačných zmien v rámci organizačnej štruktúry AIBA v nadväznosti na závery LOH Rio de Janeiro, Brazília (podľa jeho vyjadrenia existovali nepodložené klebety zvnútra, ale aj mimo AIBA o prejavoch korupčného správania, vymenoval zvláštnu vyšetrovaciu komisiu „SIC–Special Investigation Comission“, ktorá potvrdila, že AIBA je prinajmenšom „ponorená v kultúre ponímanej korupcie“ s tým, že „malé percento členov AIBA sa mohlo podieľať na korupčných praktikách“, „tomuto ponímaniu Kultúry Korupcie bolo umožnené prekvitať, nakoľko malý, ale významný počet členov výkonného výboru AIBA, vedúcich národných federácií, zamestnancov AIBA a súťažných funkcionárov AIBA zlyhalo pri dodržiavaní štandardov a princípov uvedených v Etickom kódexe AIBA“ a reagoval na materiály, ktoré zaslal v nadväznosti na uskutočnené zmeny bývalý prezident AIBA jednotlivým národným federáciám s tým, že jeho tvrdenia sa nezakladajú na pravde a AIBA podnikne aj patričné právne kroky, prítomných zástupcov národných federácií informoval aj o skutočnosti, že bývalé vedenie AIBA podpísalo ručiteľské prehlásenie za úver vo výške 10 miliónov USD, dlžník poskytnutý úver nespláca, takže je pravdepodobné, že bude AIBA vyzvaná na uskutočnenie plnenia z poskytnutého ručenia, tento záväzok v rámci účtovnej závierky vystupuje v rámci podsúvahových záväzkov, v tejto súvislosti prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu požiadal prítomného zástupcu audítorskej spoločnosti KPMG o stručnú prezentáciu finančno–ekonomickej situácie/priebežnú účtovnú závierku AIBA za obdobie mesiacov júl 2016 až november 2016 (5 mesiacov) s tým, že oficiálna účtovná závierka vrátane výroku audítora bude predložená až po ukončení účtovného obdobia, tj. niekedy v 7/2017, preto prítomných zástupcov národných federácií požiadal, aby si z prezentácie nevyhotovovali fotodokumentáciu, respektívne video, prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu ubezpečoval prítomných zástupcov národných federácií o akceptovateľnej finančno–ekonomickej situácii AIBA napriek vyššieuvedenému problému, nakoniec požiadal prítomných zástupcov národných federácií s hlasovacím právom, aby podpísali tzv. „Certifikát súladu s Etickým kódexom AIBA–Certification of compliance with the AIBA Code of ethics), scan ktorého predstavuje Prílohu č. 1 k tejto správe, tento dokument bol podpísaný v mene prezidenta SBF p. Petra Bodokiho, v rámci tohto bodu programu sme sa dozvedeli, že AIBA obnovila činnosť svojej Finančnej a Marketingovej komisie, Dr. Ching–Kuo Wu hovoril aj o nasledujúcom Olympijskom cykle Tokyo 2020,

3. Schválenie pristúpenia nových členských federácií (p. Lic. Ricardo Contreras H., právny poradca vedenia AIBA, Federación Mexicana de Boxeo, A.C.–Mexická Federácia Boxu, A.C. ):
a. prítomní zástupcovia národných federácií s hlasovacím právom hlasovaním schválili pristúpenie nových členských federácií (India, Sv. Martin) k AIBA, počas hlasovania museli zástupcovia bez hlasovacieho práva opustiť miestnosť,

4. Schválenie navrhovaných zmien Stanov AIBA (p. Serge Vittoz, právny riaditeľ AIBA):
a. podľa vyjadrenia prezidenta AIBA, Dr. Chinga–Kuo Wu bolo hlavným zámerom vypustiť zo stanov exkluzivitu „BMA“, tj. „Boxing Marketing Arm“–marketingová agentúra AIBA s právom exkluzivity, pre všetok obchodný majetok, správu všetkého majetku AOB, APB a WSB a vlastnená AIBou a investormi (tretie strany), tj. umožnenie konkurencie v marketingu AIBA, v prípade ostatných článkov sa jednalo buď len o vloženie novej definície, nové znenie článku, respektívne jeho objasnenie, navrhované zmeny v Stanovách AIBA predstavujú Prílohu č. 2 k tejto správe,
b. ešte pred hlasovaním vystúpil pred prítomnými delegátmi prezident AIBA Dr. Ching–Kuo Wu , ktorý zdôvodnil a obhajoval, prečo je podľa AIBY potrebné zmeniť uvedené články Stanov AIBA. Pred hlasovaním umožnil diskusiu k navrhovanej zmene, do ktorej sa prihlásilo niekoľko delegátov, ktorí rovnako obhajovali potreby zmeny predmetných článkov Stanov AIBA,
c. z prítomných delegátov hlasovali ZA všetci prítomní,
d. na záver prezident AIBA poďakoval prítomným delegátom za účasť a schválenie predmetných článkov Stanov AIBA,

5. Záverečné poznámky (prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu):
a. na záver prezident AIBA, Dr. Ching–Kuo Wu zhrnul program 2. mimoriadneho kongresu AIBA v roku 2016, ešte raz vysvetlil dôležitosť prijatých zmien/schválených bodov a poďakoval sa prítomným zástupcom národných zväzov.

6. Rôzne – služobnú cestu sme po ukončení oficiálneho programu využili na bilaterálne stretnutia/rokovania za účelom predstavenia SBF a nadviazania užšej spolupráce medzi SBF a AIBA, respektívne SBF a inými národnými federáciami, ktorých zástupcovia sa rovnako zúčastnili 2. mimoriadneho kongresu AIBA.
Vo všeobecnosti je možné konštatovať (záver aj z 1. mimoriadneho kongresu AIBA), že je záujem zo strany národných federácií o vzájomné partnerské zápasy reprezentácií, klubov atď., tj. ich organizovanie je otázkou zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov. V prípade väčšej dotácie pre SBF na rok 2017 by na to mohli byť čiastočne vytvorené podmienky.
V rámci tohto bodu sme odovzdali kľúčovým vrcholovým funkcionárom AIBA prezentačné predmety.
V rámci rozhovoru s p. Rayom Silvasom, členom výkonného výboru AIBA a podpredsedom Komisie AIBA pre rozhodcov sme otvorili problematiku vzdelávania, respektívne preskúšania medzinárodných rozhodcov AIBA s „jednou hviezdičkou“ za účelom zvýšenia ich kvalifikácie. Pán Silvas nám vysvetlil príslušné postupy. V rámci rozhovoru s p. prezidentom Maďarského zväzu boxu Dr. Sándorom Csötönyim (Magyar Ôkölvívó Szakszövetség, Budapešť) sme zistili, že Maďarsko má rovnako záujem o ďalšie vzdelávanie, respektívne preskúšanie rozhodcov, preto bolo dohodnuté, že v prípade, že sa Maďarsku podarí vybaviť termín skôr, za týmto účelom pozvú v danom termíne do Maďarska aj našich rozhodcov, ktorí majú o túto oblasť záujem.

V rámci rozhovoru s p, Jürgenom Kyasom, prezidentom Nemeckého zväzu boxu (Deutscher Boxsport–Verband e. V., Lengerich, SRN) nás p. Kyas ubezpečil, že nám síce neodpovedali na náš e–mail po 1. mimoriadnom kongrese AIBA, ale s p. viceprezidentom Erichom Drekem preberali možnosť vzájomnej spolupráce a informoval nás o úmysle zorganizovať Európsku súťaž/súťaže s tým, že v apríli 2017 za týmto účelom zvolá stretnutie v Kodani, Dánsko, na ktorý chce pozvať predovšetkým zástupcov národných federácií zo Strednej a Východnej Európy s cieľom prebrať túto problematiku.

Spomedzi vrcholových predstaviteľov AIBA sme oproti 1. mimoriadnemu kongresu AIBA, konanému dňa 1.6.2016 nadviazali prvotný kontakt s ďalším členom výkonného výboru AIBA, p. Albertom Puig de la Barca, Federación Cubana de Boxeo, Havana, Kuba–Kubánska Federácia Boxu, Havana, Kuba).
V prílohe prikladáme scany vizitiek potenciálnych partnerov, s ktorými sme nadviazali kontakt a ktorí nám vedeli dať vizitku (Príloha č. 3).

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

V Bratislave dňa 29.12.2016
Peter Vlkolinský
Radoslav Šimon